Timber by www.emsien3.com EMSIEN-3 Ltd

Doelstelling

In 2014 kreeg de wet op passend onderwijs vorm en in 2015 werd de participatiewet bekrachtigd. TweeS geeft vorm aan de combinatie van deze twee wetten in het onderwijs. Ik geloof in een goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals. Samen sterk! Mijn insteek is om met de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers een slag te kunnen slaan in de organisatie van passend onderwijs.

Het jaar 2014 stond bij de scholen en schoolbesturen in het teken van de invoering van Passend Onderwijs. De organisatie rondom passend onderwijs heeft inmiddels gestalte gekregen. De bestuurders van de scholen hebben hierin veel tijd geïnvesteerd. Dit is een belangrijk proces geweest. Nu is de tijd aangebroken dat leerkrachten in de scholen voldoende ondersteund (opleiding/begeleiding, hulpmaterialen en in “extra handen in de klas”) worden om passend onderwijs goed vorm te kunnen geven.

Ik ben van mening dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het regulier onderwijs moeten krijgen en bij voorkeur dicht bij huis. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met eventuele beperkingen, maar ook met individuele talenten. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Op deze plek worden ze zo goed mogelijk voorbereid (zowel cognitief als op sociaal gebied) op een vervolgopleiding en op een plek in de maatschappij. Dit geldt zeker ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Alle medewerkers in het onderwijs hebben gezamenlijk deze taak om dat waar te maken. De budgettaire ruimte die wordt geboden is mede bepalend voor de mate waarin men aan de doelstellingen van passend onderwijs kan voldoen. Deze budgettaire ruimte is echter niet groot, want het kabinet heeft op het onderwijs bezuinigd. Door deze bezuinigingen is het niet eenvoudig om een passend onderwijsaanbod te kunnen blijven bieden. De druk op leerkrachten zal nog meer toenemen met als gevolg dat de (duurzame) inzetbaarheid van leerkrachten zal afnemen, waar (zorg)leerlingen hier uiteindelijk mede de dupe van worden. TweeS wil aan bovenstaande uitdaging een helpende hand bieden door het werven, selecteren en plaatsen van vrijwilligers op scholen, die een aantal ondersteunende taken onder leiding van de leerkracht gaan invullen.

AfdrukkenE-mail

Inloggen